INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

 • 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
  Administratorem danych osobowych Gości obiektu „ Dziejba Leśna Apartamenty & Spa” jest firma :

„ Dziejba Leśna, Anna Huszcza” z siedzibą w Krakowie, ul. Czackiego 14/2 , 30-501

 • 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
  Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail : info@dziejba.pl
 • 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Celem, dla których Obiekt przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług wynajmu apartamentów . Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości .

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu.

 • 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości  jest usprawiedliwiony cel administratora.
 • 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT  oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2.  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 • 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawarta rezerwacją będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnychObiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 • 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Obiektu. Ponadto, Obiekt udostępnia adres info@dziejba.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 • 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 • 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem rezerwacji noclegów. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi dokonania rezerwacji a tym samym wynajmu apartamentu.

 • 10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
  Obiekt nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 • 11. DOSTĘP
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości „Dziejba Leśna Apartamenty & Spa dostępna jest również na stronie internetowej https://www.dziejba.pl

REZERWUJ ONLINE

X