Regulamin „Dziejby Leśnej Apartamenty & Spa”

 

 1. Doba hotelowa, rozpoczyna się od godziny: 16:00, kończy o godzinie 11:00.
 2. Każdy opuszczany przez Gościa pokój przed przyjęciem kolejnego oraz podczas rutynowego sprzątania dezynfekowany jest specjalistycznymi, certyfikowanymi preparatami. W pokojach dezynfekowane są wszystkie urządzenia, meble, klamki, armatury, poręcze, piloty tv, telefony, czajniki, mini bary i inne urządzenia.
 3. Każdy pokój jest wietrzony, prosimy po opuszczaniu pokoju pozostawić uchylone okno.  
 4. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi. 
 5. Apteczkapierwszej pomocy do Państwa dyspozycji znajduje się u właściciela obiektu.
 6. W okresie grzewczym ogrzewanie w grzejnikach włącza się zdalnie, samodzielnie prosimy nie dotykać głowic grzejników, celem ustawienia temperatury prosimy o odpowiednie ustawienie na panelu sterowania znajdującym się przy każdym wejściu do apartamentu.
 7. Internet poprzez wifi jest dostępny na terenie całego obiektu. Dostęp do sieci z apartamentów jest zabezpieczony hasłem: 77777777 
 8. Pełna wersja regulaminu, , informacja o danych osobowych, regulamin SPA znajduje się na naszej stronie internetowej www.dziejba.pl i u właściciela obiektu.

 

 

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin Obiektu obowiązuje na terenie „Dziejby leśnej Apartamenty &Spa” i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący apartamenty zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Regulamin Obiektu jest dostępny u właściciela obiektu, w teczce informacyjnej w każdym apartamencie oraz na stronie internetowej Obiektu www.dziejba.pl.

 

 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pomieszczenie mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części „apartamentem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w właścicielowi, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich apartamentów lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do właściciela obiektu lub osobiście w „Dziejba Leśna Apartamenty & Spa.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez internet Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu. W przypadku terminów w sezonie wysokim (Święta, Sylwester, długie weekendy etc.) wysokość zadatku wynosi 100 %
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży apartamentu innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Obiekt rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Obiektu, rezerwacja staje się gwarantowana.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji
  • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Obiekt zezwala na wykorzystanie kwoty wpłaconej przez następne pół roku.
  • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Obiekt zezwala na wykorzystanie  50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi przez następne pół roku.
  • W przypadku zdarzeń losowych ( udokumentowanych ) lub lockdownu podczas COVID 19 uniemożliwiającego pobyt w Obiekcie – całość wpłaconego zadatku jest do wykorzystania przez następne pół roku.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  • Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 7. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.
 • Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.
 • Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 • Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 • Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu w terminie innym niż zawarty w potwierdzeniu rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 • W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w potwierdzeniu rezerwacji, Obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 

 • 4 USŁUGI
 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Obiekt,
  • zmianę apartamentu w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w apartamencie usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 2. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
  • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,
  • wypożyczenie krzesełka do jedzenia

 

 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Obiektu, czy poza terenem Obiektu.

 

 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w apartamencie, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika/ właściciela Obiektu .
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
 7. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

 • 8 CISZA NOCNA
 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

 • 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w apartamentach stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentach.
 2. W Obiekcie akceptujemy pobyt zwierząt bezpłatnie, lecz tylko w wybranych apartamentach. Jest to możliwe w domku rekreacyjnym. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Obiekcie. Regulamin jest dostępny u właściciela obiektu oraz na stronie internetowej www.dziejba.pl.
 3. W Obiekcie istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA i Kącika Zabaw na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych u właściciela Obiektu i na stronie internetowej  dziejba.pl do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście. 
 4. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 5. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.
 6. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług wynajmu apartamentów. Administratorem danych osobowych jest firma „Dziejba Leśna, Anna Huszcza”, z siedzibą w Krakowie , ul. Czackiego 14/2, 30-501. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.dziejba.pl, w teczkach informacyjnych oraz u właściciela Obiektu.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
 • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 • Aktualny cennik usług i opłat w obiekcie znajduje się na stronie internetowej www.dziejba.pl.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Obiektu pisemnie na adres e-mail:  info@dziejba.pl
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Obiektu.

REZERWUJ ONLINE

X